Propozície 2019

X

Záklandé informácie

 • TS Žilina je nová testovacia stanica postavená v krásnom nerušenom prostredí Žilinskej kotliny a okolia Malej Fatry s výhľadom na mesto Žilina a okolité hory.
 • Predmetom Testovacej stanice je porovnanie kvality dodaných holubov medzi účastníkmi na uvedených pretekoch, najlepší účastníci budú finančne odmenení podľa propozícii.
 • Účastnícky základný poplatok za 1 holuba je 40,-€, ktorý bude vrátený chovateľom za holuby, ktoré sa stratia do prvých pretekov o ceny.
 • Pred prvými pretekmi o ceny, si chovateľ holuby, ktoré mu ostali, aktivuje v termíne, sumou 60,-€ na holuba.
 • Holuby, ktoré si majiteľ v termíne neaktivuje, budú voľné pre verejnú aktiváci.
 • Neaktívny holub nehrá o finančné ocenenia a posúva výhru na aktívneho holuba.
 • Kapacita TS je 1000 holubov.
 • TS Garantuje výhry pri aktivovaní 850 holubov, pri nižšej aktivácii sa výhry percentuálne krátia – ak bude aktivácia vyššia tak sa percentuálne navýšia.
 • Žiadosť o prihlásenie mladých holubov do testovacej stanice je možné vyplniť v PRIHLÁŠKE, alebo si ju STIAHNUŤ, vyplniť a poslať e-mailom na adresu info@ts-zilina.sk.
 • Kompletne vyplnenú prihlášku so všetkými údajmi odovzdáte pri preberaní holubov do testovacej stanice.
 • Preberanie holubov v TS od 09.3.2019 do 19.5.2019 každý deň: od 14:00 do 20:00 hod.
 • Vek holúbät by mal byť v rozmedzí 35 – 40 dní.
 • Pri doručení mladých holubov JE NUTNÉ doložiť veterinárne potvrdenie, že mladé holuby boli očkované proti paramyxo, s uvedením vakcíny a čísla šarže.
 • Každý chovateľ, môže dodať neobmedzené množstvo holubov.
 • Štartovné je možné zaplatiť priamo pri odovzdávaní na TS, alebo po dohode s usporiadateľom.
 • Dodaním holubov a zaplatením štartovného súhlasí “pôvodný majiteľ” s propozíciami v plnom rozsahu.
 • V prípade úhynu holuba ma majiteľ právo dodať do TS bezplatne náhradníka do 1.6.2019.
 • Podľa počtu prihlásených holubov budú stanovené zvozové miesta v dvoch termínoch.
 • Holuby musia mať rodový krúžok ročník 2019.
 • Pri dodaní holubov, musí byť priložený ich zoznam a preukaz o vlastníctve. Prijatý bude každý holub za ktorého bol zaplatený základný poplatok.
 • Rodokmene budú potrebné po skončení finálového preteku pre holuby, ktoré doleteli a budú ponúknuté v internetovej dražbe. Stačí poslať e-mailom.

 

Záverečné ustanovenia

 • Umiestnením holubov do TS sa majiteľom holubov stáva automaticky organizátor.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť, posunúť alebo zrušiť pretek z dôvodu nepriaznivého počasia, zdravotného stavu či technických problémov.
 • Dražené budú všetky holuby, ktoré doleteli. Ponúkané budú na internetovej dražbe.
 • Pôvodný majitelia dražených holubov získajú 50% z vydraženej sumy.
 • Pri nedodaní rodokmeňa majiteľ stráca podiel z vydraženej sumy.

 

Majitelia MTS

Juraj LAŠ
+421 903 800 842

 

Jaroslav ONDRO
+421 948 410 052

 

 info@ts-zilina.sk

 

Tréningy a preteky

 • Holuby absolvujú celkom 7 tréningov 15 – 100 km.
 • Pretekový plán na rok 2019: 4 preteky 120 – 350 km
 • Finálový pretek z okolia Ašu – 480 km – je plánovaný v prvej polovici Septembra – nebude sa krátiť, avšak zmeniť termín má organizátor právo z dôvodu nepriaznivého počasia.
 • Výsledky pretekov budú zverejnené na webových stránkach.
 • Nasadzovanie a dolety budú verejné, možnosť účasti ako sprievodca.

 

 

Ostatné mimoriadne opatrenia

 • V prípade vzniku mimoriadnych veterinárnych opatrení môže organizátor odstúpiť od súťažných podmienok, ak budú štátnym orgánom vydané nákazové opatrenia (napr .vtáčia chrípka a pod.). Ak vznikne táto situácia, holuby budú vrátené majiteľom, alebo po dohode bude veľká dražba, z ktorej chovateľ získa 50% z vydraženej sumy.

 

MENU