Propozície 2024

X
 • ZÁKLANDÉ INFORMÁCIE 
  • TS Žilina je testovacia stanica postavená v krásnom nerušenom prostredí Žilinskej kotliny a okolia Malej Fatry s výhľadom na mesto Žilina a okolité hory.
  • Predmetom Testovacej stanice je porovnanie kvality dodaných holubov medzi účastníkmi na uvedených pretekoch, najlepší účastníci budú finančne odmenení podľa propozícii.
  • Štartovné za 1 holuba je 75,- € .Pri dodaní 5 ks holubov, šiesty holub zdarma.Dodaným holubom budú pridelené čipy hneď pri prevzatí do TS
  • Kapacita TS je 1100 holubov.
  • TS Garantuje výhry pri dodaní a zaplatení 1000 holubov, pri nižšom počte sa výhry percentuálne krátia – ak bude počet vyšší tak sa percentuálne navýšia.
  • Žiadosť o prihlásenie mladých holubov do testovacej stanice je možné vyplniť v PRIHLÁŠKE, alebo si ju STIAHNUŤ, vyplniť a poslať e-mailom na adresu ts.zilina@gmail.com
  • Kompletne vyplnenú prihlášku so všetkými údajmi odovzdáte pri preberaní holubov do testovacej stanice.
  • Preberanie holubov v TS od 14.3.2024 do 17.5.2024 každý deň: od 7:30 do 10:30 hod. v prípade po telefonickej dohode.
  • Vek holúbät by mal byť v rozmedzí 35 – 40 dní.
  • Pri doručení mladých holubov JE NUTNÉ doložiť veterinárne potvrdenie, že mladé holuby boli očkované proti paramyxo, s uvedením vakcíny a čísla šarže.
  • Každý chovateľ, môže dodať neobmedzené množstvo holubov.
  • Štartovné je možné zaplatiť priamo pri odovzdávaní na TS, alebo po dohode s usporiadateľom.
  • Dodaním holubov a zaplatením štartovného súhlasí “pôvodný majiteľ” s propozíciami v plnom rozsahu.
  • V prípade úhynu holuba ma majiteľ právo dodať do TS bezplatne náhradníka do 1.6.2024.
  • Podľa počtu prihlásených holubov budú stanovené zvozové miesta v dvoch termínoch.
  • Holuby musia mať rodový krúžok ročník 2024.
  • Pri dodaní holubov, musí byť priložený ich zoznam a preukaz o vlastníctve. Prijatý bude každý holub za ktorého bol zaplatený poplatok.
  • Rodokmene budú potrebné po skončení finálového preteku pre holuby, ktoré doleteli a budú ponúknuté v internetovej dražbe. Stačí poslať e-mailom.

   

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • Umiestnením holubov do TS sa majiteľom holubov stáva automaticky organizátor.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť, posunúť alebo zrušiť pretek z dôvodu nepriaznivého počasia, zdravotného stavu či technických problémov.
  • Po sezóne budú  holuby  ponúkané  na internetovej dražbe.
  • Pôvodný majitelia dražených holubov získajú 50% z vydraženej sumy.

  Majitelia holubov,ktorí neodovzdajú rodokmene do 7 dňa po štarte finálového preteku,strácajú nárok na 50%podiel z vydraženej sumy.

 • Náklady na dražbu + náklady za fotografiu holuba znášajú majiteľ holuba 50% a majiteľ TS 50% .
 • ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Majitelia MTS

 

Jaroslav ONDRO
+421 948 410 052

+421 948282711

 

 

 info@ts-zilina.sk

 

Tréningy a preteky

 • Holuby absolvujú celkom 7 tréningov 15 – 100 km.
 • Pretekový plán na rok 2024: 4 preteky 120 – 350 km
 • Finálový pretek Bayreuth – 530 km – je plánovaný v prvej polovici septembra. – nebude sa krátiť, avšak zmeniť termín má organizátor právo z dôvodu nepriaznivého počasia.
 • Výsledky pretekov budú zverejnené na webových stránkach.
 • Nasadzovanie a dolety budú verejné, možnosť účasti ako sprievodca.

 

 

Ostatné mimoriadne opatrenia

 • V prípade vzniku mimoriadnych veterinárnych opatrení môže organizátor odstúpiť od súťažných podmienok, ak budú štátnym orgánom vydané nákazové opatrenia (napr .vtáčia chrípka a pod.). Ak vznikne táto situácia, holuby budú vrátené majiteľom, alebo po dohode bude veľká dražba, z ktorej chovateľ získa 50% z vydraženej sumy.

 

MENU